Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI OFIZJOTERAPII.PL

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej ofizjoterapii.pl jest TCM BRAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565755, NIP: 6762490342, REGON: 361995256, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Grodzisko 36, 30-398 Kraków, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@tcmsklep.pl, zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Usługodawcą.

2. Dane Odwiedzającego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych UE 2016/679, ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są: a) przetwarzane zgodnie z prawem, b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§2 PLIKI „COOKIES”

1. Strona Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Odwiedzającego ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna ponieważ w plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony, a w szczególności do opracowywania statystyk korzystania ze strony.

3. W ramach Strony stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego do czasu wylogowania (opuszczenia Strony).

b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Odwiedzającego.

c) „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Odwiedzającego w zakresie zawartości Strony, lepiej zorganizować jej układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania ze Strony przez Odwiedzającego, typie strony, z jakiej Odwiedzający został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Odwiedzającego na Stronie. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Odwiedzającego, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze Strony.

4. Odwiedzający ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.